TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT
VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC UEH
UEH College of Economics, Law and Government (UEH CELG)

Giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chuyển mình để phù hợp nhu cầu thị trường và bối cảnh quốc tế hóa với Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ.

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH (UEH - College of Economics, Law and Government) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Kinh tế và hành vi, Tài chính công, Quản lý nhà nước, Pháp luật, Môi trường đến nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

PHÁT HUY NHỮNG THÀNH QUẢ TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • Trường Đại học khối ngành kinh tế
  ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT VIỆT NAM
  vào bảng xếp hạng
  QS châu Á 2021
  (QS Asia, 2021)
 • Top
  1
  Trường Đại học thuộc
  LĨNH VỰC KINH TẾ, KINH DOANH & LUẬT
  tại Việt Nam
  (Webometrics, 2019, 2020, 2021)

CƠ CẤU TỔ CHỨC Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm: Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Tài chính công, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Viện Tài chính bền vững, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường và Phòng Tổng hợp.

 • HỘi ĐỒng
  khoa hỌc
  & ĐÀo tẠo
 • PhÒng
  tỔng hỢp
 • TRUNG TÂM
  KINH TẾ, LUẬT
  và QUẢN LÝ
 • KHOA
  KINH TẾ
 • KHOA
  LUẬT
 • KHOA
  QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC
 • KHOA
  TÀI CHÍNH
  CÔNG
 • VIỆN
  NGHIÊN CỨU
  CHÍNH SÁCH
  NÔNG NGHIỆP
  & SỨC KHOẺ
 • VIỆN
  TÀI CHÍNH
  BỀN VỮNG
 • VIỆN KINH TẾ
  MÔI TRƯỜNG
  ĐÔNG NAM Á
 • VIỆN
  NGHIÊN CỨU
  KINH TẾ
  PHÁT TRIỂN

ĐỘI NGŨ Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH

 • 1
  Giáo sư
 • 7
  Phó giáo sư
 • 36
  Tiến sĩ
 • 81
  Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH là sự kết hợp các Khoa có chương trình đào tạo liên quan đến quản lý vĩ mô và khoa học xã hội. Ngày nay, các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội không còn tách biệt với nhau, vì vậy sự kết hợp các khoa này sẽ tạo điều kiện phát triển các chương trình đào tạo liên ngành và xuyên ngành trong lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH và/hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng. Các chương trình đào tạo được có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế.

Qui mô đào tạo: hơn 4.736 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 • 11
  Chương trình đào tạo
  ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
 • Kinh tế
 • Kinh tế
  đầu tư
 • Thẩm Định Giá
  và Quản Trị Tài Sản
 • Bất động sản
 • Quản Trị Nhân Lực
 • Kinh Doanh Nông Nghiệp
 • Tài chính công
 • Thuế
 • Luật kinh tế
 • Luật kinh doanh
  quốc tế
 • Quản lý công
9

Chương trình đào tạo BẬC THẠC SĨ

 • Kinh tế
  phát triển
 • Quản lý
  kinh tế
 • Tài chính công
 • Quản lý công
 • Luật kinh tế
 • Quản lý công
  điều hành cao cấp
 • Chính sách công
 • Kinh tế và quản trị
  lĩnh vực sức khỏe
 • Kinh tế và quản lý
  môi trường
4

Chương trình đào tạo BẬC TIẾN SĨ

 • Kinh tế
  phát triển
 • Quản lý
  Kinh tế
 • Tài chính
  công
 • Luật
  Kinh tế

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH

 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
  1.

  Trong một số lĩnh vực mũi nhọn: Kinh tế và hành vi, Tài chính công, Quản lý nhà nước, Pháp luật, Môi trường, các vấn đề toàn cầu hóa hướng đến phát triển bền vững, ứng dụng các khoa học, công nghệ vào các hệ thống quản lý, đào tạo và lý luận dạy học.
 • Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học với các trường đại học, tổ chức, viện nghiên cứu uy tín nước ngoài
  2.

  Hợp tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên tham gia các dự án quốc tế, hướng đến phát triển bền vững.
 • Phối hợp xây dựng và thực hiện, phản biện, đánh giá
  3.

  Đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ, dịch vụ chuyển giao, đặc biệt là các đề tài, dự án liên ngành, đa ngành.
 • Phối hợp biên soạn
  4.

  Sách chuyên khảo, bài báo; phát triển đối tác... trên cơ sở phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh.

LĨNH VỰC HỢP TÁC Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH

 • 80+
  Đối tác quốc tế
 • 200+
  Công ty, doanh nghiệp, hiệp hội
 • 50.000+
  Cựu sinh viên
07

hoạt động hợp tác lĩnh vực khối ngành

 • KINH TẾ VÀ HÀNH VI
 • TÀI CHÍNH CÔNG
 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • PHÁP LUẬT
 • Chương trình Kết nối cộng đồng -
  Lan tỏa tri thức – Phát triển bền vững.
 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.
 • Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Cung ứng chương trình đào tạo.
 • Trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Liên kết đào tạo với nước ngoài.